User Tools

Site Tools


2240--10839-hufeland-la-gi

Hufeland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10839
Đặt tên theo Christoph Wilhelm Hufeland
Tên thay thế 1994 GY9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1237069
Viễn điểm quỹ đạo 3.2717575
Độ lệch tâm 0.2127807
Chu kỳ quỹ đạo 1618.4402929
Độ bất thường trung bình 144.33792
Độ nghiêng quỹ đạo 10.42814
Kinh độ của điểm nút lên 173.57105
Acgumen của cận điểm 262.60651
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10839 Hufeland (1994 GY9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1994 bởi F. Borngen ở Tautenburg. Nó được đặt tên cho nhà vật lý Đức Christoph Wilhelm Hufeland.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2240--10839-hufeland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)