User Tools

Site Tools


2249--12604-lisatate-la-gi

Lisatate
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12604
Tên thay thế 1999 RC194
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2818191
Viễn điểm quỹ đạo 2.4327961
Độ lệch tâm 0.0320232
Chu kỳ quỹ đạo 1321.9737112
Độ bất thường trung bình 259.42346
Độ nghiêng quỹ đạo 5.96326
Kinh độ của điểm nút lên 215.96915
Acgumen của cận điểm 18.69284
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12604 Lisatate (1999 RC194) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12604 Lisatate
2249--12604-lisatate-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)