User Tools

Site Tools


2250--12835-stropek-la-gi

Stropek
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12835
Tên thay thế 1997 CN13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0258586
Viễn điểm quỹ đạo 2.6166004
Độ lệch tâm 0.1272476
Chu kỳ quỹ đạo 1291.7413664
Độ bất thường trung bình 264.45472
Độ nghiêng quỹ đạo 7.81217
Kinh độ của điểm nút lên 135.36893
Acgumen của cận điểm 163.26708
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12835 Stropek (1997 CN13) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12835 Stropek
2250--12835-stropek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)