User Tools

Site Tools


2258--15808-zelter-la-gi

Zelter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15808
Tên thay thế 1994 GF10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6518014
Viễn điểm quỹ đạo 3.1235946
Độ lệch tâm 0.0816902
Chu kỳ quỹ đạo 1792.3634563
Độ bất thường trung bình 281.77301
Độ nghiêng quỹ đạo 1.32056
Kinh độ của điểm nút lên 107.31679
Acgumen của cận điểm 113.73118
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

15808 Zelter (1994 GF10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1994 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15808 Zelter
2258--15808-zelter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)