User Tools

Site Tools


2259--10847-koch-la-gi

Koch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10847
Đặt tên theo Robert Koch
Tên thay thế 1995 AV4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7210104
Viễn điểm quỹ đạo 3.2419724
Độ lệch tâm 0.0873660
Chu kỳ quỹ đạo 1880.3935956
Độ bất thường trung bình 255.47576
Độ nghiêng quỹ đạo 8.97153
Kinh độ của điểm nút lên 302.59966
Acgumen của cận điểm 123.35623
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

10847 Koch (1995 AV4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 1995 bởi F. Borngen ở Tautenburg. Nó được đặt tên cho nhà vật lý Robert Koch.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2259--10847-koch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)