User Tools

Site Tools


2308--15818-deveny-la-gi

DeVeny
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 12 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15818
Tên thay thế 1994 RO7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2001262
Viễn điểm quỹ đạo 2.5249922
Độ lệch tâm 0.0687530
Chu kỳ quỹ đạo 1326.3938373
Độ bất thường trung bình 131.00674
Độ nghiêng quỹ đạo 0.78456
Kinh độ của điểm nút lên 275.03241
Acgumen của cận điểm 233.64594
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.6

15818 DeVeny (1994 RO7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1994 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15818 DeVeny
2308--15818-deveny-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)