User Tools

Site Tools


2313--11628-katuhikoikeda-la-gi

11628 Katuhikoikeda là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1214.9282691 ngày (3.33 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2313--11628-katuhikoikeda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)