User Tools

Site Tools


2320--13113-williamyeats-la-gi

13113 Williamyeats (tên chỉ định: 1993 RQ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 15 tháng 9 năm 1993. Nó được đặt theo tên William Butler Yeats, an Irish poet và dramatist of the 19th và 20th centuries.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13113 Williamyeats
2320--13113-williamyeats-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)