User Tools

Site Tools


2347--15834-mcbride-la-gi

McBride
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. J. Asher
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15834
Tên thay thế 1995 CT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0618049
Viễn điểm quỹ đạo 3.4990667
Độ lệch tâm 0.2584598
Chu kỳ quỹ đạo 1693.4318271
Độ bất thường trung bình 280.54833
Độ nghiêng quỹ đạo 32.29854
Kinh độ của điểm nút lên 270.39569
Acgumen của cận điểm 300.50393
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

15834 McBride (1995 CT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1995 bởi D. J. Asher ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15834 McBride
2347--15834-mcbride-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)