User Tools

Site Tools


2352--11827-wasyuzan-la-gi

Wasyuzan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11827
Tên thay thế 1982 VD5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9326500
Viễn điểm quỹ đạo 2.6271226
Độ lệch tâm 0.1523042
Chu kỳ quỹ đạo 1257.3848658
Độ bất thường trung bình 128.28802
Độ nghiêng quỹ đạo 3.19536
Kinh độ của điểm nút lên 227.86745
Acgumen của cận điểm 209.41942
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

11827 Wasyuzan (1982 VD5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1982 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11827 Wasyuzan
2352--11827-wasyuzan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)