User Tools

Site Tools


2357--13115-jeangodin-la-gi

13115 Jeangodin (tên chỉ định: 1993 SU6) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 17 tháng 9 năm 1993. Nó được đặt theo tên Jean Godin des Odonais, an 18th-century French cartographer và naturalist; he và his wife, Isabel, were separated for over twenty năm in different parts of South America.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13115 Jeangodin
2357--13115-jeangodin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)