User Tools

Site Tools


2360--14322-shakura-la-gi

14322 Shakura là một tiểu hành tinh vành đai chính khoảng 6 km, được phát hiện bởi Nikolai S. Chernykh ở 1978. Nó được đặt theo tên Nikolai I. Shakura, một nhà thiên văn học Nga nổi tiếng.

2360--14322-shakura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)