User Tools

Site Tools


2364--10863-oye-la-gi

Oye
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi AMOS
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10863
Tên thay thế 1995 QJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7129291
Viễn điểm quỹ đạo 3.1586043
Độ lệch tâm 0.0759044
Chu kỳ quỹ đạo 1837.3028517
Độ bất thường trung bình 166.31038
Độ nghiêng quỹ đạo 13.37516
Kinh độ của điểm nút lên 188.14950
Acgumen của cận điểm 184.30827
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10863 Oye (1995 QJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1995 bởi Air Force Maui Optical và Supercomputing observatory ở Haleakala.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2364--10863-oye-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)