User Tools

Site Tools


2374--12850-axelmunthe-la-gi

12850 Axelmunthe (tên chỉ định: 1998 CO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 6 tháng 2 năm 1998. Nó được đặt theo tên Axel Munthe, a Swedish psychiatrist of the 19th và 20th centuries.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12850 Axelmunthe
2374--12850-axelmunthe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)