User Tools

Site Tools


2388--12426-racquetball-la-gi

Racquetball
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi AMOS team
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12426
Đặt tên theo Racquetball
Tên thay thế 1995 VL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1918369
Viễn điểm quỹ đạo 2.5312497
Độ lệch tâm 0.0718625
Chu kỳ quỹ đạo 1325.5383333
Độ bất thường trung bình 172.22416
Độ nghiêng quỹ đạo 3.59611
Kinh độ của điểm nút lên 264.45626
Acgumen của cận điểm 132.88031
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

12426 Racquetball (1995 VL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1995 by AMOS team ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12426 Racquetball
2388--12426-racquetball-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)