User Tools

Site Tools


2392--13367-ji-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2392--13367-ji-la-gi [2018/11/07 17:09]
127.0.0.1 external edit
2392--13367-ji-la-gi [2018/12/20 10:18] (current)
thaoit
Line 105: Line 105:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<header class="​header-single">​ 
 +<h1 class="​entry-title">​Ch&​uacute;​ng ta kh&​ocirc;​ng thể sống &​iacute;​ch kỷ</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​entry-content">​ 
 +<div class="​single-thumb">​Tiến sĩ Trần Việt Th&​aacute;​i,​ Ph&​oacute;​ Viện trưởng Viện nghi&​ecirc;​n cứu Chiến lược Ngoại giao cho rằng,&​nbsp;​ h&​agrave;​m &​yacute;​ m&​agrave;​ Thủ tướng Nguyễn Xu&​acirc;​n Ph&​uacute;​c n&​oacute;​i về tr&​aacute;​ch nhiệm k&​eacute;​p l&​agrave;​ bởi thế giới ng&​agrave;​y nay c&​oacute;​ quan hệ rất s&​acirc;​u sắc, do vậy, ch&​uacute;​ng ta kh&​ocirc;​ng thể sống một c&​aacute;​ch &​iacute;​ch kỷ m&​agrave;​ phải chung tay x&​acirc;​y dựng một thế giới văn minh, tốt đẹp, h&​ograve;​a b&​igrave;​nh,&​nbsp;​ ph&​aacute;​t triển&​hellip;&​nbsp;</​div>​ 
 +<div class="​single-content">​ 
 +<div id="​ArticleContent">​ 
 +<p class="​t-j">​Kh&​ocirc;​ng một c&​aacute;​ nh&​acirc;​n,​ tổ chức hay quốc gia n&​agrave;​o c&​oacute;​ h&​ograve;​a b&​igrave;​nh,&​nbsp;​thịnh vượng thực sự nếu như một khu vực n&​agrave;​o đ&​oacute;​ hay to&​agrave;​n cầu bất ổn. Đ&​oacute;​ cũng ch&​iacute;​nh l&​agrave;​ nguy&​ecirc;​n l&​yacute;​ khiến mọi quốc gia tăng cường hợp t&​aacute;​c song phương v&​agrave;​ đa phương nhằm chung tay giải quyết c&​aacute;​c vấn đề mang t&​iacute;​nh khu vực, to&​agrave;​n cầu. Xu hướng n&​agrave;​y đ&​atilde;​ được khẳng định v&​agrave;​ thực thi trong nhiều năm qua. Nhưng gần đ&​acirc;​y,​ một v&​agrave;​i quốc gia c&​oacute;​ xu hướng đặt lợi &​iacute;​ch quốc gia l&​ecirc;​n qu&​aacute;​ cao, sẽ l&​agrave;​ nguy hiểm nếu như hiện tượng n&​agrave;​y trở th&​agrave;​nh xu hướng.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Ph&​aacute;​t biểu mới đ&​acirc;​y tại phi&​ecirc;​n thảo luận cấp cao Đại hội đồng Li&​ecirc;​n hợp quốc kh&​oacute;​a 73, Thủ tướng Ch&​iacute;​nh phủ Nguyễn Xu&​acirc;​n Ph&​uacute;​c đặc biệt nhấn mạnh đến hiện tượng n&​agrave;​y v&​agrave;​ k&​ecirc;​u gọi đề cao &​ldquo;​tr&​aacute;​ch nhiệm k&​eacute;​p&​rdquo;,​ ngo&​agrave;​i lợi &​iacute;​ch quốc gia cần thực hiện mạnh mẽ hơn nữa tr&​aacute;​ch nhiệm to&​agrave;​n cầu.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i mời&​nbsp;<​span class="​bold">​TS. Trần Việt Th&​aacute;​i,</​span>&​nbsp;​Ph&​oacute;​ Viện trưởng Viện nghi&​ecirc;​n cứu Chiến lược Ngoại giao, Bộ Ngoại giao để c&​ugrave;​ng trao đổi, l&​agrave;​m r&​otilde;​ hơn về những vấn đề n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<p class="​t-j"><​span class="​bold">​MC Mỹ Hạnh:</​span><​span class="​italic">​Thưa &​ocirc;​ng Trần Việt Th&​aacute;​i,​ &​ocirc;​ng c&​oacute;​ thể kh&​aacute;​i qu&​aacute;​t hiện tượng qu&​aacute;​ đề cao lợi &​iacute;​ch quốc gia của một số nước trong thời gian qua?</​span></​p>​ 
 +<p class="​t-j"><​span class="​bold">​TS. Trần Việt Th&​aacute;​i:</​span>&​nbsp;​Thời gian gần đ&​acirc;​y,​ đ&​uacute;​ng l&​agrave;​ c&​oacute;​ một số quốc gia đặt đ&​atilde;​ đặt sự ưu ti&​ecirc;​n của quốc gia m&​igrave;​nh l&​ecirc;​n qu&​aacute;​ cao với c&​aacute;​c lợi &​iacute;​ch hay tr&​aacute;​ch nhiệm của tập thể. Điều đ&​oacute;​ kh&​ocirc;​ng chỉ t&​aacute;​c động mạnh tới quan hệ quốc tế m&​agrave;​ n&​oacute;​ c&​ograve;​n ảnh hưởng tới lợi &​iacute;​ch của c&​aacute;​c quốc gia kh&​aacute;​c,​ tới m&​ocirc;​i trường h&​ograve;​a b&​igrave;​nh,​ ổn định của nhiều khu vực tr&​ecirc;​n thế giới. N&​oacute;​ ảnh hưởng tới c&​aacute;​ch ứng xử của c&​aacute;​c quốc gia trong quan hệ quốc tế. V&​agrave;​ ảnh hưởng đến việc hoạt định ch&​iacute;​nh s&​aacute;​ch của rất nhiều nước.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">&​nbsp;​Việc c&​aacute;​c nước đặt <a href="​http://​knstech.net">​lợi &​iacute;​ch d&​acirc;​n tộc</​a>​ l&​ecirc;​n qu&​aacute;​ cao đ&​atilde;​ c&​oacute;​ những ảnh hưởng v&​agrave;​ cũng đến mức đưa ra cảnh b&​aacute;​o. B&​ecirc;​n cạnh đ&​oacute;,​ việc đặt lợi &​iacute;​ch d&​acirc;​n tộc l&​ecirc;​n qu&​aacute;​ cao c&​ograve;​n c&​oacute;​ yếu tố chủ nghĩa d&​acirc;​n tộc, chủ nghĩa d&​acirc;​n t&​uacute;​y t&​aacute;​c động mạnh. N&​oacute;​ l&​agrave;​ thời điểm kết hợp của việc đặt lợi &​iacute;​ch d&​acirc;​n tộc l&​ecirc;​n qu&​aacute;​ cao, đồng thời sự t&​aacute;​c động của chủ nghĩa d&​acirc;​n tộc c&​oacute;​ phần cực đoan. T&​aacute;​c động của chủ ngĩa d&​acirc;​n t&​uacute;​y l&​agrave;​m cho c&​aacute;​c chương tr&​igrave;​nh nghị sự của c&​aacute;​c quốc gia v&​agrave;​ quan hệ quốc tế gần đ&​acirc;​y c&​oacute;​ nhiều biểu hiện hơi lệch lạc so với trước đ&​acirc;​y.</​p>​ 
 +<p class="​t-j"><​span class="​bold">​MC Mỹ Hạnh:</​span><​span class="​italic">&​nbsp;​Theo &​ocirc;​ng,​ v&​igrave;​ sao thời gian gần đ&​acirc;​y,​ lại nảy sinh hiện tượng n&​agrave;​y?</​span></​p>​ 
 +<p class="​t-j"><​span class="​bold">​TS. Trần Việt Th&​aacute;​i:</​span>&​nbsp;​Hiện tượng một số quốc gia đặt lợi &​iacute;​ch quốc gia qu&​aacute;​ cao như vậy xuất ph&​aacute;​t từ cả yếu tố b&​ecirc;​n trong v&​agrave;​ b&​ecirc;​n ngo&​agrave;​i.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Yếu tố b&​ecirc;​n trong l&​agrave;​ xu hướng của một số nh&​agrave;​ ch&​iacute;​nh trị gia, họ muốn sử dụng chủ nghĩa d&​acirc;​n tộc, họ sử dụng những vấn đề thuộc về lợi &​iacute;​ch của một nh&​oacute;​m n&​agrave;​o đ&​oacute;​ để phục vụ cho ch&​iacute;​nh s&​aacute;​ch của một đảng ph&​aacute;​i,​ một nh&​oacute;​m lợi &​iacute;​ch n&​agrave;​o đ&​oacute;​ trong quốc gia. Họ c&​oacute;​ xu hướng quay v&​agrave;​o b&​ecirc;​n trong để phục vụ lợi &​iacute;​ch &​iacute;​ch kỷ của một v&​agrave;​i nh&​acirc;​n tố trong quan hệ quốc tế.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Trong khi đ&​oacute;,​ ở b&​ecirc;​n ngo&​agrave;​i,​ t&​igrave;​nh h&​igrave;​nh thế giới v&​agrave;​ khu vực c&​oacute;​ những biến động phức tạp, kh&​oacute;​ lường. N&​oacute;​ l&​agrave;​m cho người ta &​iacute;​t tin tưởng hơn v&​agrave;​o c&​ocirc;​ng việc chung của cộng đồng chung thế giới v&​agrave;​ thường &​iacute;​t chung tay x&​acirc;​y dựng c&​aacute;​c vấn đề to&​agrave;​n cầu. Do vậy, hiện nay c&​oacute;​ xu hướng một số quốc gia họ quay v&​agrave;​o b&​ecirc;​n trong nhiều hơn l&​agrave;​ đ&​oacute;​ng g&​oacute;​p để thực hiện những nghĩa vụ quốc tế. Từ đ&​oacute;,​ ảnh hưởng đến vấn đề to&​agrave;​n cầu cũng như m&​ocirc;​i trường chung của c&​aacute;​c quốc gia đang sinh sống.</​p>​ 
 +<p class="​t-j"><​span class="​bold">​MC Mỹ Hạnh:</​span>&​nbsp;​B<​span class="​italic">​ối cảnh thế giới thời gian qua c&​oacute;​ xuất hiện yếu tố cơ bản n&​agrave;​o khiến cho việc h&​agrave;​i h&​ograve;​a lợi &​iacute;​ch quốc gia v&​agrave;​ tr&​aacute;​ch nhiệm quốc tế gặp những trở ngại, thưa &​ocirc;​ng?</​span></​p>​ 
 +<p class="​t-j"><​span class="​bold">​TS. Trần Việt Th&​aacute;​i:</​span>&​nbsp;​Nếu nh&​igrave;​n bối cảnh quốc tế trong thời gian vừa qua, ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i thấy c&​oacute;​ kh&​aacute;​ nhiều nh&​acirc;​n tố t&​aacute;​c động đến suy nghĩ của nhiều quốc gia, nhiều nh&​agrave;​ hoạch định ch&​iacute;​nh s&​aacute;​ch trong vấn đề đặt lợi &​iacute;​ch d&​acirc;​n tộc l&​ecirc;​n qu&​aacute;​ cao trong việc h&​agrave;​i h&​ograve;​a h&​oacute;​a lợi &​iacute;​ch quốc gia v&​agrave;​ nghĩa vụ quốc tế.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Thứ nhất,sự đảo lộn giữa rất nhiều ch&​iacute;​nh s&​aacute;​ch của c&​aacute;​c nước. Hiện nay ch&​uacute;​ng ta thấy xuất hiện trường ph&​aacute;​i muốn quay v&​agrave;​o b&​ecirc;​n trong, muốn phục vụ lợi &​iacute;​ch của quốc gia n&​agrave;​o đ&​oacute;​ l&​agrave;​ kh&​aacute;​ lớn.&​nbsp;​ R&​otilde;​ nhất l&​agrave;​ việc điều chỉnh ch&​iacute;​nh s&​aacute;​ch của Mỹ, họ r&​uacute;​t khỏi h&​agrave;​ng loạt những cam kết quốc tế, thỏa thuận quốc tế như TPP, hiệp định Paris về biến đổi kh&​iacute;​ hậu, hiệp định hạt nh&​acirc;​n Iran&​hellip;​ Từ đ&​oacute;,​ n&​oacute;​ l&​agrave;​m thay đổi s&​acirc;​u sắc trật tự quốc tế.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Thứ hai, c&​aacute;​c ch&​iacute;​nh s&​aacute;​ch hiện nay, một số quốc gia cũng đặt ưu ti&​ecirc;​n cao lợi &​iacute;​ch của trong nước. Đề phục vụ cho một mục ti&​ecirc;​u ngắn hạn trước mắt n&​agrave;​o đấy, n&​oacute;​ c&​oacute;​ yếu tố d&​acirc;​n t&​uacute;​y. Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i thấy r&​otilde;​ nhất t&​igrave;​nh h&​igrave;​nh ở Bắc Phi, Trung Đ&​ocirc;​ng.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Thứ ba, như &​nbsp;​hiện tượng Brexit ở ch&​acirc;​u &​Acirc;​u,​ nước Anh rời khỏi li&​ecirc;​n minh Ch&​acirc;​u &​Acirc;​u,​ l&​agrave;​m cho kh&​ocirc;​ng &​iacute;​t quốc gia tự đặt c&​acirc;​u hỏi tại sao nước Anh lại rời khỏi tổ chức chung, tập thể chung để đi con đường ri&​ecirc;​ng của m&​igrave;​nh. Rồi hệ quả về khu vực của cuộc chiến chống IS. Rồi những đảo lộn của thế giới thời gian gần đ&​acirc;​y l&​agrave;​m cho rất nhiều quốc gia. mặc d&​ugrave;​ họ thừa nhận những vấn đề to&​agrave;​n cầu rất phức tạp, cần phải chung tay nhưng họ cũng thừa nhận l&​agrave;​ trong bối cảnh c&​aacute;​c nước kh&​aacute;​c đều thực dụng th&​igrave;​ bản th&​acirc;​n họ cũng phải trở n&​ecirc;​n thực tế hơn. Đ&​oacute;​ cũng l&​agrave;​ nh&​acirc;​n tố dẫn đến hiện tượng mới l&​agrave;​ một số quốc gia đ&​atilde;​ đề cao lợi &​iacute;​ch quốc gia m&​igrave;​nh cao qu&​aacute;​ so với c&​aacute;​c nước kh&​aacute;​c.</​p>​ 
 +<p class="​t-j"><​span class="​bold">​MC Mỹ Hạnh:</​span><​span class="​italic">​Theo &​ocirc;​ng,​ việc đặt qu&​aacute;​ cao lợi &​iacute;​ch quốc gia chỉ l&​agrave;​ hiện tượng nhất thời, trong ngắn hạn hay dễ trở th&​agrave;​nh xu hướng?</​span></​p>​ 
 +<p class="​t-j"><​span class="​bold">​TS. Trần Việt Th&​aacute;​i:</​span>&​nbsp;​Cho đến nay, ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i nhận thấy, một số dấu hiệu c&​oacute;​ hiện tượng đang trở th&​agrave;​nh vấn đề c&​oacute;​ t&​iacute;​nh xu hướng. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ kể từ khi Tổng thống Donald Trump l&​ecirc;​n cầm quyền tới nay v&​agrave;​ đặc biệt khoảng 2 năm trở lại đ&​acirc;​y,​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i nh&​igrave;​n nhận sơ bộ th&​igrave;​ đ&​acirc;​y mới chỉ l&​agrave;​ hiện tượng th&​ocirc;​i. Thế giới c&​oacute;​ lẽ đang bước v&​agrave;​o sự điều chỉnh c&​oacute;​ t&​iacute;​nh bước ngoặt v&​agrave;​ một h&​igrave;​nh th&​aacute;​i quan hệ quốc tế mới, một trật tự thế giới to&​agrave;​n cầu mới c&​oacute;​ lẽ đang trong qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh manh nha h&​igrave;​nh th&​agrave;​nh.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Trong thời gian qu&​aacute;​ độ như thế, việc sắp xếp trật tự thế giới, việc định h&​igrave;​nh quan hệ quốc tế, c&​aacute;​c chuẩn mực quốc tết v&​agrave;​ c&​aacute;​c quốc gia định h&​igrave;​nh lại ch&​iacute;​nh s&​aacute;​ch của họ sẽ ảnh hưởng tới xu hướng chung.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Do vậy t&​ocirc;​i nghĩ, đang trong qu&​aacute;​ độ như thế n&​agrave;​y th&​igrave;​ c&​aacute;​c quốc gia họ c&​oacute;​ xu hướng quay v&​agrave;​o b&​ecirc;​n trong. V&​igrave;​ thế n&​oacute;​ sẽ l&​agrave;​ hiện tượng trong ngắn hạn. Về l&​acirc;​u về d&​agrave;​i,​ khi định h&​igrave;​nh một trật tự r&​otilde;​ hơn, c&​aacute;​c quốc gia sẽ phải định h&​igrave;​nh lại những quy tắc chuẩn mực, ứng xử với nhau nếu kh&​ocirc;​ng th&​igrave;​ sẽ vỡ trận. Mỗi quốc gia tự h&​agrave;​nh xử theo c&​aacute;​ch của họ v&​agrave;​ tự đổ r&​aacute;​c sang nh&​agrave;​ h&​agrave;​ng x&​oacute;​m th&​igrave;​ n&​oacute;​ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quan hệ quốc tế v&​agrave;​ n&​oacute;​ sẽ trở lại thời kỳ &​nbsp;​hỗn loạn như đ&​atilde;​ từng diễn ra trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế những năm 1930 trước đ&​acirc;​y.</​p>​ 
 +<p class="​t-j"><​span class="​bold">​MC Mỹ Hạnh:</​span><​span class="​italic">​Ph&​aacute;​t biểu tại phi&​ecirc;​n thảo luận cấp cao Đại hội đồng Li&​ecirc;​n hợp quốc kh&​oacute;​a 73, Thủ tướng Ch&​iacute;​nh phủ Nguyễn Xu&​acirc;​n Ph&​uacute;​c đ&​atilde;​ tỏ ra lo ngại về xu hướng n&​agrave;​y,​ &​ocirc;​ng n&​oacute;​i sẽ rất nguy hiểm nếu hiện tượng n&​agrave;​y trở th&​agrave;​nh xu hướng.</​span></​p>​ 
 +<p class="​t-j"><​span class="​italic">​Thủ tướng cũng k&​ecirc;​u gọi n&​acirc;​ng cao vấn đề &​lsquo;​tr&​aacute;​ch nhiệm k&​eacute;​p&​rsquo;,​ mỗi quốc gia ngo&​agrave;​i tr&​aacute;​ch nhiệm với quốc gia m&​igrave;​nh c&​oacute;​ th&​ecirc;​m tr&​aacute;​ch nhiệm đối với c&​aacute;​c vấn đề to&​agrave;​n cầu, mỗi c&​aacute;​ nh&​acirc;​n ngo&​agrave;​i tr&​aacute;​ch nhiệm c&​ocirc;​ng d&​acirc;​n với nước m&​igrave;​nh c&​ograve;​n cần phải c&​oacute;​ tr&​aacute;​ch nhiệm như một c&​ocirc;​ng d&​acirc;​n to&​agrave;​n cầu&​rdquo;,​ theo &​ocirc;​ng,​ v&​igrave;​ sao Thủ tướng Nguyễn Xu&​acirc;​n Ph&​uacute;​c lại nhấn mạnh đến vấn đề n&​agrave;​y m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng phải vấn đề n&​agrave;​o kh&​aacute;​c?</​span></​p>​ 
 +<p class="​t-j"><​span class="​bold">​TS. Trần Việt Th&​aacute;​i:</​span>&​nbsp;​Thủ tướng ph&​aacute;​t biểu như vậy l&​agrave;​ c&​oacute;​ những h&​agrave;​m &​yacute;​ rất r&​otilde;​ r&​agrave;​ng.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Thứ nhất, về mặt kh&​aacute;​ch quan, hiện nay những xu hướng tr&​ecirc;​n thế giới đang t&​aacute;​c động ti&​ecirc;​u cực tới qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh m&​agrave;​ c&​aacute;​c quốc gia hợp t&​aacute;​c với nhau v&​igrave;​ cộng đồng chung, v&​igrave;​ lợi &​iacute;​ch chung. N&​oacute;​i c&​aacute;​ch kh&​aacute;​c l&​agrave;​ Thủ tướng muốn đề cao&​nbsp;​ tr&​aacute;​ch nhiệm quốc tế trong giải quyết c&​aacute;​c vấn đề to&​agrave;​n cầu. V&​igrave;​ thế giới ng&​agrave;​y nay l&​agrave;​ một thế giới đ&​atilde;​ được to&​agrave;​n cầu h&​oacute;​a s&​acirc;​u sắc, hội nhập rất s&​acirc;​u rộng. Những vấn đề ở một khu vực n&​agrave;​o đ&​oacute;&​nbsp;​ ảnh hưởng rất lớn đến Việt Nam, ngược lại, vấn đề của Việt Nam n&​oacute;​ cũng t&​aacute;​c động tới to&​agrave;​n thế giới. Do vậy, c&​aacute;​c quốc gia phải c&​oacute;​ tr&​aacute;​ch nhiệm với nhau.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Thứ hai, Thủ tướng c&​oacute;​ nhắc tới hai &​yacute;​. Thứ nhất l&​agrave;​ ch&​iacute;​nh trị cường quyền. Thực chất l&​agrave;​ một th&​aacute;​ch thức rất lớn tới h&​ograve;​a b&​igrave;​nh ổn định. Trong một thế giới ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng văn minh, một thế giới m&​agrave;​ Li&​ecirc;​n Hợp quốc đ&​atilde;​ đề ra rất nhiều những nguy&​ecirc;​n tắc chuẩn mực như Hiến chương Li&​ecirc;​n hợp quốc, C&​ocirc;​ng ước Luật biển năm 1982,&​hellip;​th&​igrave;​ ch&​uacute;​ng ta phải t&​ocirc;​n trọng những điều được x&​acirc;​y dựng đ&​oacute;​. V&​agrave;​ đ&​oacute;​ l&​agrave;​ c&​ocirc;​ng sức của rất nhiều thế hệ mới c&​oacute;​ được.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Thứ ba, Thủ tướng đề cập tới yếu tố l&​agrave;​ r&​otilde;​ r&​agrave;​ng c&​oacute;​ một số quốc gia đ&​atilde;​ đề cao qu&​aacute;&​nbsp;​ lợi &​iacute;​ch của bản th&​acirc;​n họ, v&​igrave;​ thế&​nbsp;​phải c&​acirc;​n bằng trở lại giữa lợi &​iacute;​ch quốc gia v&​agrave;​ nghĩa vụ quốc tế.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Do vậy, h&​agrave;​m &​yacute;​ m&​agrave;​ Thủ tướng muốn n&​oacute;​i tr&​aacute;​ch nhiệm k&​eacute;​p ở đ&​acirc;​y,​ thế giới ng&​agrave;​y nay l&​agrave;​ một thế giới rất s&​acirc;​u sắc, t&​ugrave;​y thuộc lẫn nhau s&​acirc;​u sắc. C&​ocirc;​ng việc của anh đều ảnh hưởng đến t&​ocirc;​i,​ c&​ocirc;​ng việc của t&​ocirc;​i đều ảnh hưởng đến anh. Do vậy, ch&​uacute;​ng ta kh&​ocirc;​ng thể sống một c&​aacute;​ch &​iacute;​ch kỷ m&​agrave;​ phải chung tay x&​acirc;​y dựng một thế giới văn minh, tốt đẹp, h&​ograve;​a b&​igrave;​nh ph&​aacute;​t triển h&​agrave;​i h&​ograve;​a hơn.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Thủ tướng ph&​aacute;​t biểu như vậy,&​nbsp;​ <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​ở một thời điểm</​a>​ m&​agrave;​ t&​ocirc;​i cho rằng l&​agrave;​ rất th&​iacute;​ch hợp. Khi chủ nghĩa d&​acirc;​n t&​uacute;​y,​ chủ nghĩa d&​acirc;​n tộc đang trỗi dậy, v&​agrave;​ c&​aacute;​c nước cần những người c&​oacute;​ tiếng n&​oacute;​i như vậy, c&​oacute;​ những ph&​aacute;​t biểu chung như vậy, để th&​uacute;​c đẩy vai tr&​ograve;​ của Li&​ecirc;​n Hợp quốc, th&​uacute;​c đẩy c&​aacute;​c vấn đề chung để được giải quyết hơn.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Mặt kh&​aacute;​c,​ ch&​uacute;​ng ta đang chuẩn bị được bầu v&​agrave;​o Ủy vi&​ecirc;​n kh&​ocirc;​ng thường trực Hội đồng Bảo an Li&​ecirc;​n Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2021 lần thứ hai. Ph&​aacute;​t biểu n&​agrave;​y muốn truyền đi một th&​ocirc;​ng điệp cho cộng đồng thế giới, ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đ&​atilde;​ sẵn s&​agrave;​ng,​ Việt Nam đ&​atilde;​ sẵn s&​agrave;​ng c&​ugrave;​ng chia sẻ, g&​aacute;​nh v&​aacute;​c c&​aacute;​c tr&​aacute;​ch nhiệm chung với thế giới. V&​agrave;​ nếu c&​aacute;​c bạn bầu cho Việt Nam, th&​igrave;​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i sẵn s&​agrave;​ng ho&​agrave;​n th&​agrave;​nh tốt c&​aacute;​c nhiệm vụ được giao, h&​atilde;​y tin tưởng ở ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i. Một đất nước Việt Nam c&​oacute;​ những th&​agrave;​nh tựu ph&​aacute;​t triển, một đất nước Việt Nam với những th&​agrave;​nh quả đang ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng đổi mới, v&​agrave;​ sẵn s&​aacute;​ng g&​aacute;​nh v&​aacute;​c những tr&​aacute;​ch nhiệm chung,&​nbsp;​ th&​igrave;​ đ&​oacute;​ l&​agrave;​ điểm rất l&​agrave;​ t&​iacute;​ch cực.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​T&​ocirc;​i nghĩ th&​ocirc;​ng điệp đ&​oacute;​ của Thủ tướng Nguyễn Xu&​acirc;​n Ph&​uacute;​c đ&​atilde;​ được nh&​igrave;​n nhận rất tốt, kh&​ocirc;​ng chỉ cho Li&​ecirc;​n Hợp quốc. Ch&​uacute;​ng ta thấy h&​igrave;​nh ảnh &​ocirc;​ng Tổng thư k&​yacute;​ Li&​ecirc;​n hợp quốc đ&​atilde;​ l&​ecirc;​n bắt tay Thủ tướng, v&​agrave;​ cộng đồng quốc tế đ&​atilde;​ vỗ tay nhiệt liệt trước b&​agrave;​i ph&​aacute;​t biểu của Thủ tướng. Rất nhiều chuy&​ecirc;​n gia, học giả ở khu vực v&​agrave;​ tr&​ecirc;​n thế giới đ&​atilde;​ đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ cao b&​agrave;​i ph&​aacute;​t biểu n&​agrave;​y. Thứ nhất, đ&​uacute;​ng thời điểm. Thứ hai, &​nbsp;​đ&​atilde;​ l&​agrave;​m r&​otilde;​ được bối cảnh v&​agrave;​ đ&​atilde;​ chuyển được th&​ocirc;​ng điệp đ&​uacute;​ng diễn đ&​agrave;​n tức l&​agrave;​ Li&​ecirc;​n Hợp quốc, v&​agrave;​ &​nbsp;​đ&​uacute;​ng đối tượng, đ&​uacute;​ng l&​uacute;​c ch&​uacute;​ng ta đang cần. T&​ocirc;​i nghĩ, đ&​acirc;​y l&​agrave;​ một ph&​aacute;​t biểu rất ph&​ugrave;​ hợp v&​agrave;​ c&​oacute;​ h&​agrave;​m &​yacute;​ rất s&​acirc;​u xa với th&​ocirc;​ng điệp r&​otilde;​ r&​agrave;​ng,​ đ&​uacute;​ng đối tượng, đ&​uacute;​ng l&​uacute;​c.</​p>​ 
 +<p class="​t-j"><​span class="​bold">​MC Mỹ Hạnh:</​span><​span class="​italic">​Thực tế cho thấy những th&​agrave;​nh quả lớn lao như duy tr&​igrave;​ h&​ograve;​a b&​igrave;​nh,​ ổn định; đẩy l&​ugrave;​i thi&​ecirc;​n tai, bệnh tật, th&​uacute;​c đẩy tiến bộ x&​atilde;​ hội bền vững, x&​oacute;​a đ&​oacute;​i giảm ngh&​egrave;​o&​hellip;​c&​oacute;​ được l&​agrave;​ do đa số quốc gia chung tay thể hiện tr&​aacute;​ch nhiệm to&​agrave;​n cầu, theo &​ocirc;​ng,​ trước những sự vận động kh&​oacute;​ lường của thế giới hiện nay, c&​aacute;​c quốc gia v&​agrave;​ thậm ch&​iacute;​ từng c&​aacute;​ nh&​acirc;​n cần phải l&​agrave;​m g&​igrave;​ để duy tr&​igrave;​ v&​agrave;​ tăng cường hơn nữa tr&​aacute;​ch nhiệm to&​agrave;​n cầu trong thời gian tới?</​span></​p>​ 
 +<p class="​t-j"><​span class="​bold">​TS. Trần Việt Th&​aacute;​i:</​span>&​nbsp;​Trước hết l&​agrave;​ ở cấp độ của quốc gia, mỗi quốc gia đ&​atilde;​ đến l&​uacute;​c phải nh&​igrave;​n tới c&​aacute;​i chung nhiều hơn. Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i cũng thừa nhận l&​agrave;​ t&​igrave;​nh h&​igrave;​nh biến động rất phức tạp, nhưng m&​agrave;&​nbsp;​ chuyện g&​igrave;​ ra c&​acirc;​u chuyện đ&​oacute;​. Thế giới th&​igrave;​ to&​agrave;​n cầu h&​oacute;​a như vậy. V&​agrave;​ ch&​uacute;​ng ta phải thấy r&​otilde;​ l&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ nước n&​agrave;​o một m&​igrave;​nh c&​oacute;​ thể giải quyết được những vấn đề to&​agrave;​n cầu. Từ biến đổi kh&​iacute;​ hậu, tất cả đều bị ảnh hưởng&​hellip;​ Cho n&​ecirc;​n,​ phải c&​oacute;​ những nguồn đầu tư, phải d&​agrave;​nh những nguồn lực nhất định ph&​ugrave;​ hợp để giải quyết c&​aacute;​c vấn đề to&​agrave;​n cầu, v&​agrave;​ phải c&​oacute;​ th&​aacute;​i độ hợp t&​aacute;​c. Kh&​ocirc;​ng thể n&​agrave;​o chỉ chống đối, quay lưng v&​agrave;​ đi v&​agrave;​o b&​ecirc;​n trong giải quyết việc của m&​igrave;​nh được.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Thứ hai, &​nbsp;​đối với c&​aacute;​c c&​aacute;​ nh&​acirc;​n. Ở cấp độ c&​aacute;​ nh&​acirc;​n,​ t&​ocirc;​i nghĩ rằng cũng phải nhận thức r&​otilde;​ hơn. Trước hết, phải nhận thức r&​otilde;​ hơn về vai tr&​ograve;​ của Li&​ecirc;​n Hợp quốc. Phải nhận thức r&​otilde;​ hơn mối quan hệ giữa lợi &​iacute;​ch quốc gia v&​agrave;​ nghĩa vụ quốc tế, trong đ&​oacute;​ phải c&​oacute;​ c&​acirc;​n đối v&​agrave;​ h&​agrave;​i h&​ograve;​a. Đặc biệt, mỗi người ở những cương vị của m&​igrave;​nh cần phải l&​agrave;​m tốt hơn nữa, c&​oacute;​ những h&​agrave;​nh động thiết thực. Đơn cử như việc vứt r&​aacute;​c v&​agrave;​o đ&​uacute;​ng nơi quy định,&​nbsp;​ như <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​bảo vệ m&​ocirc;​i trường</​a>,​ tr&​aacute;​nh những h&​agrave;​nh động c&​oacute;​ thể l&​agrave;​m tổn hại tới những hệ sinh th&​aacute;​i chẳng hạn, &​hellip;</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​D&​ugrave;​ ở g&​oacute;​c độ n&​agrave;​o đi nữa, t&​ocirc;​i nghĩ rằng, mỗi c&​aacute;​ nh&​acirc;​n,​ một tiếng n&​oacute;​i,​ một sức đ&​oacute;​ng g&​oacute;​p,​ mỗi quốc gia thực hiện đ&​uacute;​ng những g&​igrave;​ như Thủ tướng ch&​uacute;​ng ta đ&​atilde;​ ph&​aacute;​t biểu th&​igrave;​ sẽ đ&​oacute;​ng g&​oacute;​p v&​agrave;​o sự nghiệp chung. T&​ocirc;​i tin rằng điều đ&​oacute;​ l&​agrave;​ điều c&​oacute;​ thể c&​ograve;​n l&​acirc;​u d&​agrave;​i nhưng sẽ th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng. V&​agrave;​ th&​ocirc;​ng điệp của Thủ tướng, t&​ocirc;​i nghĩ rằng đ&​acirc;​y l&​agrave;​ một th&​ocirc;​ng điệp hay v&​agrave;​ rất đ&​uacute;​ng thời điểm.</​p>​ 
 +<​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
2392--13367-ji-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/20 10:18 by thaoit