User Tools

Site Tools


2394--14698-scottyoung-la-gi

Tiểu hành tinh 14698 Scottyoungđược đặt cho nhà thiên văn học Scott D. Young của Winnipeg, Manitoba, Canada. Nó được phát hiện bởi chương trình Spacewatch.

2394--14698-scottyoung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)