User Tools

Site Tools


2400--11406-ucciocontin-la-gi

Ucciocontin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Korado Korlević
Nơi khám phá Višnjan
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11406
Tên thay thế 1999 CY14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6029266
Viễn điểm quỹ đạo 2.9407122
Độ lệch tâm 0.0609321
Chu kỳ quỹ đạo 1685.5662341
Độ bất thường trung bình 344.92070
Độ nghiêng quỹ đạo 3.76120
Kinh độ của điểm nút lên 146.50307
Acgumen của cận điểm 39.80797
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11406 Ucciocontin (1999 CY14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1999 bởi Korado Korlević ở Višnjan.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11406 Ucciocontin
2400--11406-ucciocontin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)