User Tools

Site Tools


2419--12057-alfredsturm-la-gi

12057 Alfredsturm (1998 DK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1998 bởi ở Starkenburg Observatory, Heppenheim.

2419--12057-alfredsturm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)