User Tools

Site Tools


2447--10870-gwendolen-la-gi

Gwendolen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. C. L. Aikman
Nơi khám phá Dominion Astrophysical Observatory, Victoria
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10870
Tên thay thế 1996 SY4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9074562
Viễn điểm quỹ đạo 2.8927650
Độ lệch tâm 0.2052632
Chu kỳ quỹ đạo 1358.1424203
Độ bất thường trung bình 58.53430
Độ nghiêng quỹ đạo 2.97673
Kinh độ của điểm nút lên 69.52297
Acgumen của cận điểm 276.73427
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

10870 Gwendolen (1996 SY4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1996 bởi G. C. L. Aikman ở Dominion Astrophysical Observatory, Victoria. Nó được đặt tên cho Gwendolen Aikman, mẹ của người khám phá ra tiểu hành tinh.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2447--10870-gwendolen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)