User Tools

Site Tools


2491--12619-anubelshunu-la-gi

12619 Anubelshunu là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1405.6376691 ngày (3.85 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2491--12619-anubelshunu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)