User Tools

Site Tools


2503--11043-pepping-la-gi

Pepping
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 25 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11043
Đặt tên theo Ernst Pepping
Tên thay thế 1989 YX6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8895534
Viễn điểm quỹ đạo 2.8729210
Độ lệch tâm 0.2064825
Chu kỳ quỹ đạo 1342.1542194
Độ bất thường trung bình 11.93821
Độ nghiêng quỹ đạo 5.18288
Kinh độ của điểm nút lên 112.99991
Acgumen của cận điểm 326.25750
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11043 Pepping (1989 YX6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 12 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11043 Pepping
2503--11043-pepping-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)