User Tools

Site Tools


2508--12067-jeter-la-gi

Jeter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12067
Tên thay thế 1998 FH42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0170740
Viễn điểm quỹ đạo 2.9040038
Độ lệch tâm 0.1802308
Chu kỳ quỹ đạo 1409.7554450
Độ bất thường trung bình 139.88686
Độ nghiêng quỹ đạo 9.03508
Kinh độ của điểm nút lên 342.45539
Acgumen của cận điểm 304.77827
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

12067 Jeter (1998 FH42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.[1]

  1. ^ Jeter NASA
2508--12067-jeter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)