User Tools

Site Tools


2531--14040-andrejka-la-gi

Andrejka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Galad và A. Pravda
Nơi khám phá Modra
Ngày khám phá 23 tháng 8 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14040
Tên thay thế 1995 QD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9343257
Viễn điểm quỹ đạo 2.4198665
Độ lệch tâm 0.1115111
Chu kỳ quỹ đạo 1173.3155580
Độ bất thường trung bình 316.16856
Độ nghiêng quỹ đạo 3.77757
Kinh độ của điểm nút lên 289.69503
Acgumen của cận điểm 105.49379
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

14040 Andrejka (1995 QD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1995 bởi A. Galad và A. Pravda ở Modra.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14040 Andrejka
2531--14040-andrejka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)