User Tools

Site Tools


2535--10878-moriyama-la-gi

Moriyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Ikari
Nơi khám phá Moriyama
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10878
Tên thay thế 1996 VV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1743437
Viễn điểm quỹ đạo 2.8684861
Độ lệch tâm 0.1376494
Chu kỳ quỹ đạo 1462.3956535
Độ bất thường trung bình 46.18363
Độ nghiêng quỹ đạo 4.13119
Kinh độ của điểm nút lên 56.96151
Acgumen của cận điểm 234.71867
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10878 Moriyama (1996 VV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1996 bởi Y. Ikari ở Moriyama. Nó được đặt tên cho thành phố Nhật Moriyama.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2535--10878-moriyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)