User Tools

Site Tools


2549--14365-jeanpaul-la-gi

Jeanpaul
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14365
Tên thay thế 1988 RZ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0590804
Viễn điểm quỹ đạo 3.2960900
Độ lệch tâm 0.2309935
Chu kỳ quỹ đạo 1600.3440384
Độ bất thường trung bình 247.38908
Độ nghiêng quỹ đạo 4.97680
Kinh độ của điểm nút lên 12.56824
Acgumen của cận điểm 264.20839
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

14365 Jeanpaul (1988 RZ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14365 Jeanpaul
2549--14365-jeanpaul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)