User Tools

Site Tools


2569--15469-ohmura-la-gi

Ohmura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15469
Tên thay thế 1999 BC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7115041
Viễn điểm quỹ đạo 3.1066143
Độ lệch tâm 0.0679103
Chu kỳ quỹ đạo 1812.2882203
Độ bất thường trung bình 346.24723
Độ nghiêng quỹ đạo 2.09542
Kinh độ của điểm nút lên 30.20920
Acgumen của cận điểm 62.90835
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

15469 Ohmura (1999 BC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1999 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15469 Ohmura
2569--15469-ohmura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)