User Tools

Site Tools


2601--13151-polino-la-gi

Polino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Iatteri
Nơi khám phá Polino
Ngày khám phá 22 tháng 7 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13151
Tên thay thế 1995 OH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8250854
Viễn điểm quỹ đạo 2.8018002
Độ lệch tâm 0.2110955
Chu kỳ quỹ đạo 1285.2469607
Độ bất thường trung bình 214.28664
Độ nghiêng quỹ đạo 4.45630
Kinh độ của điểm nút lên 248.50814
Acgumen của cận điểm 48.02277
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

13151 Polino (1995 OH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 7 năm 1995 bởi G. Iatteri ở Polino.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13151 Polino
2601--13151-polino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)