User Tools

Site Tools


2602--13405-dorisbillings-la-gi

Dorisbillings
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. W. Billings
Nơi khám phá Calgary
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13405
Tên thay thế 1999 ST1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0700513
Viễn điểm quỹ đạo 2.5189685
Độ lệch tâm 0.0978242
Chu kỳ quỹ đạo 1269.5018404
Độ bất thường trung bình 24.06221
Độ nghiêng quỹ đạo 4.83479
Kinh độ của điểm nút lên 328.03213
Acgumen của cận điểm 189.88978
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

13405 Dorisbillings (1999 ST1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1999 bởi G. W. Billings ở Calgary.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13405 Dorisbillings
2602--13405-dorisbillings-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)