User Tools

Site Tools


2620--14791-atreus-la-gi

14791 Atreus (1973 SU) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1973.

2620--14791-atreus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)