User Tools

Site Tools


2624--10886-mitsuroohba-la-gi

Mitsuroohba
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10886
Tên thay thế 1996 VR30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1055223
Viễn điểm quỹ đạo 3.2495491
Độ lệch tâm 0.0226633
Chu kỳ quỹ đạo 2068.8742014
Độ bất thường trung bình 261.04186
Độ nghiêng quỹ đạo 6.64630
Kinh độ của điểm nút lên 268.42558
Acgumen của cận điểm 265.71641
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

10886 Mitsuroohba (1996 VR30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được T. Okuni phát hiện vào ngày 10 tháng 11 năm 1996 tại Nanyo. Tiểu hành tinh được đặt theo tên của Mitsuro Ohba.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
2624--10886-mitsuroohba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)