User Tools

Site Tools


2642--11064-dogen-la-gi

Dogen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Mukai và M. Takeishi
Nơi khám phá JCPM Kagoshima Station
Ngày khám phá 30 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11064
Tên thay thế 1991 WB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8473009
Viễn điểm quỹ đạo 3.6516569
Độ lệch tâm 0.3281269
Chu kỳ quỹ đạo 1665.2291730
Độ bất thường trung bình 244.47841
Độ nghiêng quỹ đạo 35.98330
Kinh độ của điểm nút lên 79.16372
Acgumen của cận điểm 314.81507
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

11064 Dogen (1991 WB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 11 năm 1991 bởi M. Mukai và M. Takeishi ở JCPM Kagoshima Station.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11064 Dogen
2642--11064-dogen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)