User Tools

Site Tools


2710--11244-andr-kuipers-la-gi

11244 Andrékuipers là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1381,1543711 ngày (3,78 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 và được đặt tên theo nhà thiên văn người Hà Lan André Kuipers.

2710--11244-andr-kuipers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)