User Tools

Site Tools


2757--14429-coyne-la-gi

Coyne
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 3 tháng 12 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14429
Tên thay thế 1991 XC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7008824
Viễn điểm quỹ đạo 3.1782884
Độ lệch tâm 0.3027986
Chu kỳ quỹ đạo 1391.7860268
Độ bất thường trung bình 112.54200
Độ nghiêng quỹ đạo 21.37509
Kinh độ của điểm nút lên 0.93416
Acgumen của cận điểm 92.27465
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

14429 Coyne (1991 XC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 12 năm 1991 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Đài thiên văn Palomar.

  • George Coyne
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14429 Coyne
2757--14429-coyne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)