User Tools

Site Tools


2764--11695-mattei-la-gi

11695 Mattei (1998 FA74) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1998, by Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở trạm Anderson Mesa.

2764--11695-mattei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)