User Tools

Site Tools


2786--13744-rickline-la-gi

Rickline
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá 22 September, 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13744
Tên thay thế 1998 SY25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4333970
Viễn điểm quỹ đạo 2.9497506
Độ lệch tâm 0.0959204
Chu kỳ quỹ đạo 1612.9015638
Độ bất thường trung bình 62.40060
Độ nghiêng quỹ đạo 6.06069
Kinh độ của điểm nút lên 33.28934
Acgumen của cận điểm 342.69645
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

13744 Rickline (1998 SY25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1998, bởi Dự án nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất Lowell ở Trạm Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13744 Rickline
2786--13744-rickline-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)