User Tools

Site Tools


2788--14446-kinkowan-la-gi

Kinkowan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Mukai và M. Takeishi
Nơi khám phá JCPM Kagoshima Station
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14446
Tên thay thế 1992 UP6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4999534
Viễn điểm quỹ đạo 3.4483956
Độ lệch tâm 0.1594463
Chu kỳ quỹ đạo 1873.4758493
Độ bất thường trung bình 31.01341
Độ nghiêng quỹ đạo 12.84417
Kinh độ của điểm nút lên 218.47469
Acgumen của cận điểm 156.67399
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

14446 Kinkowan (1992 UP6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1992 bởi M. Mukai và M. Takeishi ở JCPM Kagoshima Station.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14446 Kinkowan
2788--14446-kinkowan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)