User Tools

Site Tools


2789--14821-motaeno-la-gi

Motaeno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14821
Tên thay thế 1982 VG4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0272006
Viễn điểm quỹ đạo 2.5426000
Độ lệch tâm 0.1127838
Chu kỳ quỹ đạo 1261.5349853
Độ bất thường trung bình 53.83471
Độ nghiêng quỹ đạo 3.57351
Kinh độ của điểm nút lên 209.10265
Acgumen của cận điểm 300.67190
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

14821 Motaeno (1982 VG4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1982 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14821 Motaeno
2789--14821-motaeno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)