User Tools

Site Tools


2798--12286-poiseuille-la-gi

12286 Poiseuille (tên chỉ định: 1991 GY4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 8 tháng 4 năm 1991. Nó được đặt theo tên Jean Louis Marie Poiseuille, a 19th-century French physicist và physiologist.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
2798--12286-poiseuille-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)