User Tools

Site Tools


2801--13181-peneleos-la-gi

Peneleos
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13181
Tên thay thế 1996 RS28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.5059158
Viễn điểm quỹ đạo 5.9217474
Độ lệch tâm 0.1357765
Chu kỳ quỹ đạo 4348.4442173
Độ bất thường trung bình 239.33594
Độ nghiêng quỹ đạo 2.54727
Kinh độ của điểm nút lên 11.02299
Acgumen của cận điểm 102.75110
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

13181 Peneleos (1996 RS28) là một thiên thể Troia của Sao Mộc được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1996 bởi Đài thiên văn Nam Bán cầu của Châu Âu.[1], trong cuộc Điều tra Thiên thể Troia Uppsala-DLR.

  1. ^ “JPL Small”. Truy cập 26 tháng 10 năm 2015. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13181 Peneleos
2801--13181-peneleos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)