User Tools

Site Tools


2809--10921-romanozen-la-gi

Romanozen
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10921
Tên thay thế 1998 BC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8856428
Viễn điểm quỹ đạo 2.6163580
Độ lệch tâm 0.1623090
Chu kỳ quỹ đạo 1233.5642977
Độ bất thường trung bình 64.03644
Độ nghiêng quỹ đạo 4.84632
Kinh độ của điểm nút lên 345.39906
Acgumen của cận điểm 70.62049
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10921 Romanozen (1998 BC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho Romano Zen.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
2809--10921-romanozen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)