User Tools

Site Tools


2834--12923-zephyr-la-gi

Bản mẫu:Missing information

Zephyr
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12923
Tên thay thế 1999 GK4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo .9971337925849099
Viễn điểm quỹ đạo 2.926086608032547
Độ lệch tâm .4916758730006727
Chu kỳ quỹ đạo 1003.500269856206
Độ bất thường trung bình 60.14777479079653
Độ nghiêng quỹ đạo 5.288698292731847
Kinh độ của điểm nút lên 168.3733055553122
Acgumen của cận điểm 146.7338071794829
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.1

12923 Zephyr (1999 GK4) là mộtn Apollo asteroid và vật thể gần Trái Đất.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12923 Zephyr
2834--12923-zephyr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)