User Tools

Site Tools


2855--15548-kalinowski-la-gi


15548 Kalinowski (tên chỉ định: 2000 EJ147) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Catalina Sky Survey ngày 4 tháng 3 năm 2000. Nó được đặt theo tên Larry Kalinowski, một nhà thiên văn học nghiệp dư trong Hiệp hội Xã hội Warren.[1] He was the author of the LFK Exposure Guides in the 1960s và 1970s which helped many nhà thiên văn học nghiệp dưs obtain good quality astrophotos.[2]

2855--15548-kalinowski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)