User Tools

Site Tools


2862--11899-weill-la-gi

Weill
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 9 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11899
Tên thay thế 1991 GJ10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0917847
Viễn điểm quỹ đạo 3.2520261
Độ lệch tâm 0.0252595
Chu kỳ quỹ đạo 2063.3777953
Độ bất thường trung bình 40.43960
Độ nghiêng quỹ đạo 9.76397
Kinh độ của điểm nút lên 41.52838
Acgumen của cận điểm 121.05113
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

11899 Weill (1991 GJ10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11899 Weill
2862--11899-weill-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)