User Tools

Site Tools


2893--11090-popelin-la-gi

Popelin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 7 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11090
Tên thay thế 1994 CT12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2210401
Viễn điểm quỹ đạo 2.8837559
Độ lệch tâm 0.1298222
Chu kỳ quỹ đạo 1489.4331544
Độ bất thường trung bình 259.82306
Độ nghiêng quỹ đạo 7.64741
Kinh độ của điểm nút lên 125.72024
Acgumen của cận điểm 292.84868
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11090 Popelin (1994 CT12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11090 Popelin
2893--11090-popelin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)