User Tools

Site Tools


2895--11451-aarongolden-la-gi

Aarongolden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11451
Tên thay thế 1979 QR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6916644
Viễn điểm quỹ đạo 3.1019758
Độ lệch tâm 0.0708210
Chu kỳ quỹ đạo 1800.8631537
Độ bất thường trung bình 7.70020
Độ nghiêng quỹ đạo 1.55663
Kinh độ của điểm nút lên 346.88981
Acgumen của cận điểm 263.93754
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11451 Aarongolden (1979 QR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1979 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

2895--11451-aarongolden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)