User Tools

Site Tools


2900--12485-jenniferharris-la-gi

Jenniferharris
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12485
Tên thay thế 1997 GO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9562391
Viễn điểm quỹ đạo 2.8976625
Độ lệch tâm 0.1939519
Chu kỳ quỹ đạo 1380.9879012
Độ bất thường trung bình 147.97565
Độ nghiêng quỹ đạo 1.96641
Kinh độ của điểm nút lên 307.18148
Acgumen của cận điểm 74.03244
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

12485 Jenniferharris (1997 GO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12485 Jenniferharris
2900--12485-jenniferharris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)