User Tools

Site Tools


2911--10930-jinyong-la-gi

Jinyong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 6 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10930
Đặt tên theo Kim Dung
Tên thay thế 1998 CR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7458886
Viễn điểm quỹ đạo 3.3625740
Độ lệch tâm 0.1009559
Chu kỳ quỹ đạo 1949.6259967
Độ bất thường trung bình 129.11061
Độ nghiêng quỹ đạo 10.23548
Kinh độ của điểm nút lên 165.51124
Acgumen của cận điểm 189.10943
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

10930 Jinyong (1998 CR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1998 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong. Nó được đặt theo tên nhà văn Trung Quốc Kim Dung, ngày sinh của ông trùng với ngày phát hiện ra tiểu hành tinh này.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
2911--10930-jinyong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)