User Tools

Site Tools


2921--13478-fraunhofer-la-gi

13478 Fraunhofer (1976 DB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1976 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

2921--13478-fraunhofer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)