User Tools

Site Tools


2957--13209-arnhem-la-gi

13209 Arnhem (tên chỉ định: 1997 GQ41) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 9 tháng 4 năm 1997. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Arnhem, Hà Lan.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13209 Arnhem
2957--13209-arnhem-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)